Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SEO-Specialist.nl m.b.t. onze dienstverlening.

Zakelijke overeenkomsten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door SEO-Specialist.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van SEO-Specialist.nl zoals Zoekmachine Optimalisatie, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. SEO-Specialist.nl behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SEO-Specialist.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid
1. Door ondertekening van een overeenkomst met SEO-Specialist.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SEO-Specialist.nl en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SEO-Specialist.nl opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgave door SEO-Specialist.nl zijn geheel vrijblijvend.
2. Het akkoord bevinden van een door SEO-Specialist.nl uitgeschreven of mondelinge offerte resulteert in een overeenkomst met SEO-Specialist.nl.
3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door SEO-Specialist.nl blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door SEO-Specialist.nl. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SEO-Specialist.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SEO-Specialist.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. SEO-Specialist.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SEO-Specialist.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SEO-Specialist.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SEO-Specialist.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SEO-Specialist.nl zijn verstrekt, heeft SEO-Specialist.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. SEO-Specialist.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SEO-Specialist.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SEO-Specialist.nl kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SEO-Specialist.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door SEO-Specialist.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart SEO-Specialist.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door SEO-Specialist.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
2.SEO-Specialist.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door SEO-Specialist.nl onderhouden worden.
3. SEO-Specialist.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SEO-Specialist.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. SEO-Specialist.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd
1. SEO-Specialist.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Mocht SEO-Specialist.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan SEO-Specialist.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij SEO-Specialist.nl een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3. Door SEO-Specialist.nl gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email of mobiel communicatiemiddel) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. CMS
1. Aan de Klant/Partner wordt door SEO-Specialist.nl een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.
2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van SEO-Specialist.nl.
4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via SEO-Specialist.nl op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
5. Opzegging geschiedt schriftelijk door SEO-Specialist.nl en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.
6. SEO-Specialist.nl is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
7. SEO-Specialist.nl is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.
8. Klant dient zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken van backups.

8. Overmacht
1. SEO-Specialist.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SEO-Specialist.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SEO-Specialist.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SEO-Specialist.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SEO-Specialist.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen
1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door SEO-Specialist.nl minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

10. Betaling
1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en SEO-Specialist.nl is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door SEO-Specialist.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. In genoemde gevallen behoudt SEO-Specialist.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan SEO-Specialist.nl.
4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door SEO-Specialist.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering SEO-Specialist.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien SEO-Specialist.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal SEO-Specialist.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SEO-Specialist.nl heeft voldaan.

11. Copyright
1. Het eigendom van door SEO-Specialist.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij SEO-Specialist.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan SEO-Specialist.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SEO-Specialist.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
2. SEO-Specialist.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Al het door SEO-Specialist.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SEO-Specialist.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Aansprakelijkheid
1. Voor zover SEO-Specialist.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SEO-Specialist.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SEO-Specialist.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SEO-Specialist.nl of het
ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SEO-Specialist.nl.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SEO-Specialist.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SEO-Specialist.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart SEO-Specialist.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SEO-Specialist.nl.
4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SEO-Specialist.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. SEO-Specialist.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De opdrachtgever dient SEO-Specialist.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door SEO-Specialist.nl geleden schade.
7. SEO-Specialist.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8. SEO-Specialist.nl is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
9. SEO-Specialist.nl is niet verantwoordelijk voor geleden schade ontstaan door foutieve of verkeerd geinterpreteerde informatie via de website van SEO-Specialist.nl. De online wereld is tevens constant onderhevig aan verandering en wat gister innovatief nieuws was, is vandaag onbruikbare informatie. Technische adviezen en opinies dienen alleen door professionals te worden uitgevoerd, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor de controle en implementatie ervan.

13. Buitengebruikstelling
1. SEO-Specialist.nl heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SEO-Specialist.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SEO-Specialist.nl zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SEO-Specialist.nl kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door SEO-Specialist.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. SEO-Specialist.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan SEO-Specialist.nl, waarna SEO-Specialist.nl deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SEO-Specialist.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. SEO-Specialist.nl behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

17. Overig
1. SEO-Specialist.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SEO-Specialist.nl.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SEO-Specialist.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. SEO-Specialist.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4. SEO-Specialist.nl behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SEO-Specialist.nl te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SEO-Specialist.nl en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door SEO-Specialist.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve
gegevens van SEO-Specialist.nl beslissend.

19. Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van SEO-Specialist.nl tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.